Danh sách bảo lãnh viện phí PVI

Một số điều kiện và giới hạn có thể áp dụng đối với các khoản bảo lãnh, tùy thuộc vào gói bảo hiểm mà khách hàng đã mua. Ví dụ, một số gói bảo hiểm có giới hạn cho việc chi trả các khoản chi phí y tế liên quan đến bệnh lý mãn tính, trong khi các gói bảo hiểm khác có thể bảo lãnh chi phí liên quan đến các tai nạn hay bệnh tật ngắn hạn.

    Khi khách hàng mua bảo hiểm danh sách bảo lãnh viện phí PVI, họ sẽ được cung cấp một thẻ bảo hiểm. Thẻ bảo hiểm này cho phép khách hàng truy cập các dịch vụ y tế của các bệnh viện liên kết với công ty bảo hiểm PVI. Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ y tế và trực tiếp gửi hóa đơn chi phí y tế đến công ty bảo hiểm PVI để được bảo lãnh chi phí.

    Bảo hiểm PVI
    Bảo hiểm PVI

    Ngoài ra, có một số trường hợp khách hàng sẽ không được bảo lãnh chi phí y tế. Ví dụ, nếu khách hàng mắc bệnh trước khi mua bảo hiểm hoặc khi có những điều kiện đặc biệt như phẫu thuật thẩm mỹ.